ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20, 2022 ନିଓଡିୟମ ଚୁମ୍ବକଗୁଡ଼ିକର କଞ୍ଚାମାଲ ମୂଲ୍ୟ |

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20, 2022 ନିଓଡିୟମ ଚୁମ୍ବକଗୁଡ଼ିକର କଞ୍ଚାମାଲ ମୂଲ୍ୟ |

 

 

ନେଓଡିୟମ ଚୁମ୍ବକଗୁଡ଼ିକର କଞ୍ଚାମାଲ ମୂଲ୍ୟ |

PrNd ଧାତୁ ମୂଲ୍ୟ ଧାରା |

DyFe Alloy Price Trend |

Tb ଧାତୁ ମୂଲ୍ୟ ଧାରା |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର -20-2022 |

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |

ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆସେମ୍ବଲି ନିର୍ମାତା |