ଲାମିନେଟ୍ ଚୁମ୍ବକ |

ଲାମିନେଟ୍ ଚୁମ୍ବକ |

  • ଏଡି ସାମ୍ପ୍ରତିକ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଲାମିନେଟେଡ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ |

    ଏଡି ସାମ୍ପ୍ରତିକ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଲାମିନେଟେଡ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ |

    ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁମ୍ବକକୁ ଅନେକ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ଏକତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଡି କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା |ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚୁମ୍ବକକୁ “ଲାମିନେସନ୍” ବୋଲି କହିଥାଉ |ସାଧାରଣତ ,, ଅଧିକ ଖଣ୍ଡ, ଏଡି କ୍ଷତି ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ଭଲ |ଲାମିନେସନ୍ ସାମଗ୍ରିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଖରାପ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଫ୍ଲକ୍ସ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ |ସାଧାରଣତ each ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଙ୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘନତା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ଲୁ ଫାଙ୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ |

  • ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ |

    ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ |

    ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରୟୋଗରେ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ପାଇଁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଅଛି |ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି: ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନରେ ଇନ୍ଧନ-ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା |ଚୁମ୍ବକ ଉଭୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |

ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆସେମ୍ବଲି ନିର୍ମାତା |