ମିଶନ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ

hezhao

ମିଶନ୍

ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସମାବେଶରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶିଳ୍ପ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଆମର ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇବା |

ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ

✧ ସୁରକ୍ଷା - ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଚଳାଇଥାଉ;

✧ ଆନ୍ତରିକତା - ଆମେ ସର୍ବଦା ଆମର ନ ics ତିକ ସଂକେତ ପାଳନ କରୁ;

✧ ସମ୍ମାନ - ଆମେ ଆମର କର୍ମଚାରୀ, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁ;

✧ ସୃଷ୍ଟି - ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖୋଜୁ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ;

✧ ବିଶ୍ୱାସ - ଆମେ ଦୃ ly ଭାବରେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯେ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାରରେ ଜିତେ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ quality ଗୁଣବତ୍ତା ବହନ କରେ |

ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ

Innovation ନବସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟ ବିତରଣ;

✧ ଏକ ଖୋଲା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ସମ୍ପର୍କ;

✧ ଗତି-ବଜାର, ଏବଂ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁନାହୁଁ;

ଯଦି ତୁମର ସମାନ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ତୁମର ଦଳ!


ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |

ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆସେମ୍ବଲି ନିର୍ମାତା |