ହାର୍ଡୱେର୍

ହାର୍ଡୱେର୍

  • ଚୁମ୍ବକୀୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |

    ଚୁମ୍ବକୀୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |

    ଚୁମ୍ବକୀୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧନ ଯାହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରେ |ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସଂରଚନା, ଚୁମ୍ବକୀୟ ଉପକରଣ, ଚୁମ୍ବକୀୟ ଛାଞ୍ଚ, ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ |ଚୁମ୍ବକୀୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶ୍ରମ ତୀବ୍ରତା କମିଯାଏ |

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |

ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆସେମ୍ବଲି ନିର୍ମାତା |