AlNiCo ପାତ୍ର ଚୁମ୍ବକ |

AlNiCo ପାତ୍ର ଚୁମ୍ବକ |

  • ସହଜ-ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ AlNiCo ହାଣ୍ଡି ଚୁମ୍ବକ |

    ସହଜ-ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ AlNiCo ହାଣ୍ଡି ଚୁମ୍ବକ |

    ହାଣ୍ଡି ଚୁମ୍ବକଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ |ଅନେକ ଶିଳ୍ପ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଘର, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ |ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ନିଓଡିୟମ୍ କପ୍ ଚୁମ୍ବକ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ |ଆଧୁନିକ ବ techn ଷୟିକ ଉପକରଣରେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି |ଲୁହା, ବୋରନ୍, ଏବଂ ନୋଡିମିୟମ୍ (ବିରଳ-ପୃଥିବୀ ଉପାଦାନ) ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଆଇଟମ୍, ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |